دومین سمینار تخصصی طراحی اسباب بازی و ابزارهای آموزشی "اسباب بازی خوب، ارزش ها و چالش ها"

دومین سمینار تخصصی طراحی اسباب بازی و ابزارهای آموزشی "اسباب بازی خوب، ارزش ها و چالش ها"

محورهاي همايش:

اسباب بازي و آموزش

- تناسب اسباب­ بازي با نظريه­ هاي يادگيري

- اسباب­ بازي ومدرسه

- اسباب­ بازي وآموزش شهروندي / آموزش محيط زيست

- اسباب بازي و آموزش پيش دبستان

- اسباب بازي و برنامه درسي

اسباب بازي و كودكي

- تناسب اسباب­ بازي بامفهوم كودكي

- تناسب اسباب­ بازي با خلاقيت

- ساده­ سازي اسباب­ بازي

اسباب بازي و بازي

- تناسب اسباب بازي با مفهوم بازي

- نقش اسباب و ابزار در فرايند بازي

اسباب بازي و رشد

- تناسب اسباب­ بازي با ابعاد رشد كودك

- تناسب اسباب­ بازي با پرورش هوش

اسباب بازي و فرهنگ

- نمادشناسي واسباب­ بازي

- ارزش­هاي ملي و بومي كشورمان دراسباب­ بازي

- اسباب­ بازي واجتماع

- اسباب بازي و شهر

اسباب بازي و خانواده

- انتخاب و خريد اسباب بازي

- نقش اسباب­ بازي درتعامل بين فرزندان و والدين

ارزشيابي اسباب بازي

- نقد شاهكارهاي اسباب­ بازي

- زيبايي ­شناسي دراسباب­ بازي

اسباب بازي وتوليد موفق

- موانع توليد اسباب­ بازي درايران

- اسباب­ بازي و توليد دستي

- راهكارها و روشهاي بهينه توليد

- بسته بندي در صنعت اسباب بازي

- اسباب بازي و استانداردها

نظرات