نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها

نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها

محورهاي همايش:

- فن آوري ساخت و روش هاي اجرا
- ساختمايه و مصالح
- مباني و اصول معماري ايراني اسلامي
- منظر فرهنگي
- تحولات ساخت
- گونه شناسي

نظرات