دومین همایش آموزشی فناوری نانو

دومین همایش آموزشی فناوری نانو

محورهاي همايش:

- نانومواد
- نانو شيمي
- نانو الكتريك و مكانيك
- كاربردهاي نانو در صنايع نفت، شيمي و گاز
- نانو بيوسنسورها و نانو سنسورها
- روش هاي سنتز نانو ساختارها
- آموزش در حوزه فناوري نانو
- نانو پزشكي
- نانو داروها
- كاربرد نانو در علوم زيستي
- كار برد نانو دارو ها در علوم كشاورزي و دامپزشكي
- نانو بيو تكنولوژي

نظرات