کنفرانس نانو محاسباتی

کنفرانس نانو محاسباتی

محور كنفرانس:
محاسبات در علوم و فناوري نانو

حوزه هاي مرتبط كنفرانس:
- محاسبات كوانتومي
- محاسبات كلاسيكي
- محاسبات عددي
- شبيه سازي
- مدلسازي
- طراحي دارو
- كمومتريكس
- و شاخه هاي مرتبط

 

نظرات