همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

محورهاي همايش:

 مفهوم­ شناسي كارآمدي در دين
- كارآمدي مديريت ديني در انقلاب اسلامي
- نقش مديريت ديني در مهندسي و برنامه ­ريزي
- چگونگي ابتناي برنامه ­ريزي و اداره جامعه بر مبناي دين
- بررسي مفهوم كارآمدي دين در عرصه­ هاي جامعه (اقتصاد، سياست و فرهنگ)
- كارآمدي دين، استنباط و اجتهاد
- تكليف­ گرايي و كارآمدي دين
 

كارآمدي دين در رويكرد جامعه شهري
- تأثير بهره­ مندي جامعه شهري از مديريت ديني
- نقش و تأثير مديريت ديني در جامعه از منظر قرآن و عترت
- نقش دين در مديريت كلان جامعه شهري و برقراري عدالت اجتماعي
- تأثير مديريت ديني در بهبود روابط اجتماعي و ساختار شهري
- راهكارهاي تفكيك جنسيتي در مديريت جامعه شهري
- مفهوم­ شناسي فضاسازي (المان­ هاي) شهري متأثر از مديريت ديني
- كارآمدي دين در مديريت بحران و برنامه­ ريزي استراتژيك
- كارآمدي مديريت ديني در هدايت سرمايه و ثروت در بهبود زيرساخت­ هاي شهري و رفاه عمومي
- تأثير مديريت ديني بر فقر­زدايي و ايجاد خدمات متوازن در جامعه شهري
- مديريت ديني و تأثير آن بر توسعه و رشد زيرساخت­ هاي جامعه شهري
- اصول راهبردي دين در اداره جامعه با رويكرد زير ساخت­ هاي شهري و توازن سرمايه
 

كارآمدي دين در رويكرد جهانشمول و روابط بين­ الملل
- تنظيم روابط بين­ الملل از منظر مديريت ديني
- نقش و ميزان تأثيرگذاري دين در جهان پسامدرن
- اطلاع­ رساني و تبليغ باورهاي ديني در روابط بين­ الملل
- بررسي جامعه شناختي نقش مديريت ديني در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، سياسي جهاني
-  مفهوم كارآمدي اقتصاد ديني در فرآيند توسعه، رشد و رفاه جامعه بين­ الملل
- كار آمدي مديريت ديني در توسعه رشد پايدار و اقتصاد پوياي جامعه جهاني
- برتري فرضيه مديريت ديني بر سكولاريسم و مدرنيسم در جهت فقرزدايي و رفاه عمومي
-  توانمندي مديريت ديني در توسعه اقتصاد سالم و رفاه عمومي در جامعه جهاني
-  نقش و جهت­ گيري مديريت حاكم بر جهان امروز و نحوه اثرگذاري بر آن
 

نقش كارآمدي دين در حوزه منابع انساني
- پويايي مديريت ديني در پيشرفت و تحول منابع انساني
- نقش دين در مديريت معنوي و فكري و چگونگي چينش منابع انساني
- معناشناسي نقش دين در مديريت جامعه پيشرفته و مدرن
-  مفهوم­ شناسي تأثير دين در تحقق توسعه همه جانبه جامعه مبتني بر نيروي انساني
- تأثير و نقش مديريت ديني در ايجاد فرهنگ نشاط و اميد در جامعه انساني
- تأثير و نقش رهبري ديني در مديريت بحران جوامع و ايجاد نشاط عمومي
- نقش مديريت ديني در تربيت و عدم هويت­ گريزي جامعه بشري از فطرت خويش
- آسيب­ شناسي مديريت ديني در جامعه انساني
- نقش كارآمدي مديريت ديني در بهبود سلامت اداري و اجتماعي
- كار آمدي مديريت ديني در توزيع ثروت و شيوه­ هاي مقابله با توزيع نابرابري آن
- جامعيت مديريت ديني در نگرش به معنويت، اقتصاد و معيشت جامعه بشري
- كارآمدي مديريت ديني در اقتصاد سالم و گردش سرمايه در جامعه بشري
- ويژگي­ هاي رفاه عمومي و اقتصاد سالم در جامعه اسلامي از منظر مديريت ديني
- نقش ارزش­هاي ديني در رشد اقتصادي و معيشتي جامعه بشري
- نقش و تأثير مديريت ديني در خودكفايي و اقتدار مالي و سلامت جامعه بشري
- كارآمدي مديريت ديني در آفت­ شناسي مفاسد اجتماعي، اقتصادي و شكاف طبقاتي
- تأثير كارآمدي مديريت ديني در عزت و اقتدار جامعه بشري
- كارآمدي دين و مديريت ديني در پياده­ سازي الگوي پيشرفت اسلامي ايراني
- كارآمدي دين و مديريت ديني در مقابله با فتنه­ هاي گوناگون
- مباني نظارتي جامعه از منظر دين
- اداره جامعه در سيره پيامبر(ص) و امامان(ع)
- مديريت ديني در تقابل با جهت­ هاي غيرديني (مانند سكولاريسم و لائيسيسم)
- نقش فرهنگ ديني و امور زيرساختي ديني در پيشرفت جامعه و مقابله با آسيب­ها در عرصه فرهنگ اقتصادي و فرهنگ سياسي
- دين مدرنيزه، مدرنيته ديني يا راه سوم؟

نظرات