اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

محورهاي همايش:

- هويت در شهرهاي اسلامي
- منظر در شهرهاي معاصر
- شهرسازي و مقوله مسكن
- توسعه صنعت گردشگري
- نطريه هاي جديد شهر سازي
- توسعه حمل و نقل محور TOD
- مسكن مهر و شهر سازي معاصر
- تاثير معماري بومي بر شهر سازي معاصر
- حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غير رسمي
- تعامل معماري و شهرسازي در دوران معاصر
- مديريت واحد شهري وتاثير آن در اداره شهرها

نظرات