همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی

همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی

محورهاي همايش:

- خاستگاه و پيشينه اقتصاد مقاومتي
- ضرورت ارائه الگوي موفق در ايجاد يك جهش اقتصادي
- تبيين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي و ارتباط آن با جهاد اقتصادي
- تحريم ها: فرصت يا تهديد با رويكرد اقتصاد مقاومتي
- سياست مالي و پولي و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتي
- توليد ملي و اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد مقاومتي و چشم انداز ۲۰ ساله
- نسبت اقتصاد مقاومتي با جهاد اقتصادي
- مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي
- تحولات اقتصادي دنيا و اقتصاد مقاومتي
- روش‌هاي مقابله جدي و اثربخش با تحريم‌ها در اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد دانش‌بنيان و اقتصاد مقاومتي
- حمايت از توليد ملي و اقتصاد مقاومتي
- نگاه آسيب‌شناسانه به اقتصاد مقاومتي
- دهه پيشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتي
- مديريت كشور و اقتصاد مقاومتي
- گردشگري و اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانكي
- جايگاه ترانزيت در اقتصاد مقاومتي

نظرات