همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

محورهاي همايش:

اقتصاد مقاومتي و توليد ملي:
- اصلاح فرهنگ اقتصادي كشور و اقتصاد مقاومتي
- اصلاح نظام اداري و ساختارهاي مديريتي كشور واقتصاد مقاومتي
- ارتباط نظام اقتصادي با نظام هاي سياسي و فرهنگي كشور و اقتصاد مقاومتي
- كاهش وابستگي به صنعت نفت و اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد مقاومتي پيش شرط رونق اقتصادي و توسعه اشتغال
- اقتصاد مقاومتي و استفاده از صنايع دانش بنيان
- صرفه جويي، قناعت و پرهيز از اسراف و اقتصاد مقاومتي
- استفاده از توليد ملي و اقتصاد مقاومتي
- استفاده از ظرفيت  بخش هاي خصوصي و تعاوني و اقتصاد مقاومتي
- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد مقاومتي به عنوان راهبردي براي عبور از تحريم ها و تنگناهاي اقتصادي
- آموزش رفتار هاي متناسب با اقتصاد مقاومتي در عرصه هاي مختلف
- بهينه سازي توليد و مصرف در اقتصاد مقاومتي
- نقش تحريم هاي خارجي در توليد ملي
- نقش فرهنگ سازي در تشويق توليد ملي  و مصرف كالاهاي ملي
- توليد ملي و آفات اجتماعي
- چالش هايي كه توليد ملي با آنها روبرو است
- رابطه متغيرهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي ( مانند مصرف انرژي ) و توليد ملي ايران

اقتصاد دانش بنيان و توليد ملي

اقتصاد تعاون و توليد ملي

سرمايه و توليد ملي:
- اثر انواع  سرمايه ( مانند سرمايه ي انساني) بر كاهش فقر ( روستايي ، شهري و ملي).
-  نقش بازار سرمايه در كاهش فقر

بهره وري و رشد اقتصادي:
- نيروي كار و رشد اقتصادي
- سرمايه، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي
- رشد اقتصادي و كاهش فقر
- جايگاه كار ، سرمايه و توليد ملي در استراتژي هاي رشد و توسعه اقتصادي.
- تعيين ظرفيت هاي خالي و تقويت ظرفيت هاي موجود
- بهره وري سرمايه گذاريهاي خارجي و تأثير آن بر توليد ملي ايران
- توليد ناب و جايگاه آن در اقتصاد ايران
- توليد ملي  و كيفيت توليد
- بهره وري نيروي كار
- بهره وري سرمايه
- تأثير بهره وري در توليد ملي

حسابداري توليد ملي

نيروي كار و توليد ملي:
-  سرمايه انساني و اقتصاد ايران
- ارتباط كارگر – كارفرما و دولت در فرآيند توليد ملي
-  نقش بازار كار در كاهش فقر
- توسعه ي منابع انساني و كاهش فقر
- نقش بازار كار روستايي در كاهش فقر
- توليد  ملي و اشتغال در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات
- توليد ملي و امنيت شغلي كارگر
-  توليد ملي و نقش اصناف و بازاريان

كارآفريني و توليد ملي

گردشگري، صنايع دستي و توليد ملي

تجارت خارجي و توليد ملي

آموزش مهارتي و اقتصاد مقاومتي

قوانين و مقررات و توليد ملي:
- نقش قواي مقننه، مجريه و قضائيه در تشويق توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ي ايراني
-  نقش قوانين تجاري و مالياتي در افزايش توليد ملي
-  قانون كار، اشتغال و توليد ملي
-  قوانين صادرات و واردات و توليد ملي
-  كار، سرمايه و توليد ملي در سند چشم انداز

تجارب تاريخي و الگوهاي موفق توليد ملي:
-پيشينه تاريخي كار، سرمايه و توليد ملي در ايران

 

نظرات