همایش ملی مطالعات باستان شناختی غرب ایران

همایش ملی مطالعات باستان شناختی غرب ایران

محورهاي همايش:

-  پژوهش هاي ميداني در حوزه غرب ايران در سه دهه اخير
-  نقد و بررسي مطالعات باستان شناختي غرب ايران در سه دهه اخير
-  بر همكنشهاي منطقه اي و فرا منطقه اي در غرب ايران
-  مطالعات ميان رشته اي و تحقيقات باستان سنجي در حوزه غرب ايران
-  پژوهش در حوزه ي فرهنگ و تمدن اسلامي غرب ايران
-  چشم انداز باستان شناسي غرب ايران گذشته، حال، آينده

نظرات