اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت

اهداف همايش:

-  آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي، صنعتي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته در عرصه هاي ملي و بين المللي
-  كمك به پروش ايده هاي نوين در كنار شناسايي فناوري هاي نوين در صنعت نفت و زمين شناسي و سرمايه گذاري جهت بومي سازي آنها
-  بررسي و ارزيابي پژوهش هاي روز و ارائه راهكارهاي مفيد جهت افزايش ضريب برداشت از ميادين هيدروكربوري با توجه به برنامه پنجم توسعه
- زمينه سازي بستر مناسب جهت همكاري هاي علمي و تحقيقاتي بين دانشگاه ها و صنعت نفت كشور
-  فراهم سازي بستر مناسب جهت ارتباط بين كارشناسان و مديران صنعت نفت با دانشجويان، پژوهشگران و محققين جوان در عرصه هاي ملي و بين المللي
-  برگزاري برنامه هاي جانبي از جمله دوره هاي آموزشي و تورهاي علمي جهت بالا بردن كارائي، دانش آكادميك و فني كاركنان صنعت نفت، دانشجويان و پژوهشگران اين عرصه
-  آشناسازي كارشناسان، متخصصان، پژوهشگران و دانشجويان با مجامع و انجمن هاي علمي بين المللي جهت بهره وري هر چه بيشتر از اين نوع مجامع
-  فراهم سازي بستر مناسب جهت ارتباط شركت ها و موسسات ملي و بين المللي با يكديگر
-  شناسايي پژوهشگران جوان برتر دانشگاه هاي كشور و معرفي آنها به شركت هاي نفتي جهت تجاري سازي پژوهش هاي مورد تائيد

محورهاي همايش:

مخزن
- خصوصيات مخزن
- مدلسازي و شبيه سازي مخازن
- مديريت و صيانت از مخازن
- روش هاي بازيابي نفت
- مخازن غير قابل برداشت
- مخازن شكافدار
- مدلسازي زمين شناسي
- شبيه سازي عددي مخازن
- مطالعات موردي
- تفاسير لرزه اي
- فيزيك سنگ
- زمين شناسي مخازن
- ساير مباحث مربوطه


حفاري و اكتشاف
- بررسي مشكلات حفاري و تكميل چاه
- بهبود سيستم هاي حفاري و تكميل چاه
- حفاري فرو تعادلي
- سنجش و نمودارگيري در حين حفاري
- پايداري ديواره چاه
- چاه هاي ژئوترمال
- بهينه سازي و تكنولو‍ژي هاي نوين حفاري
-ساير مباحث مربوطه


بهره برداري
- نفت سنگين
- چاه هاي دريايي
- ايجاد شكاف و تحريك چاه
- كنترل و مديريت توليد شن
- برداشت مصنوعي
- كنترل و صيانت از توليد
- لوله گذاري و انتقال نفت
- بهره برداري از مخازن مشترك
- تكنولوژي هاي نوين
- ساير مباحث مربوطه


زمين شناسي
- تجزيه تحليل حوضه هاي رسوبي
- تجزيه تحليل مشخصات مخازن كربناته
- سيستم هاي رسوبي آب هاي عميق
- بررسي زمين شناسي مخازن كربناته و شكافدار
- سيستم هاي نفتي (سنگ منشا، مدل سازي مهاجرت نفت)
- پتروفيزيك
- روش هاي سنجش از دور
- بررسي سيستم هاي رسوبي
- لرزه نگاري
-ساير مباحث مربوطه


نظرات