اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری

اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری

محورهاي همايش:

- تبين نقش مديريت جامع حوزه آبخيز در مديريت سيلاب
- بررسي نقش كاربري اراضي و تغيرات آن در وضعيت سيلاب
- تغيير اقليم و وقوع سيلاب
- برنامه ريزي شهري و وقوع سيلاب
- كاربرد فناوريهاي نوين در در مطالعه و مديريت سيلاب

نظرات