هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه

هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه

محورها ي اصلي كنفرانس :

-  تلفات در شبكه هاي توزيع
- طراحي شبكه هاي توزيع
- بهره برداري شبكه هاي توزيع
- كيفيت توان
- اتوماسيون شبكه هاي توزيع
- مديريت مصرف باروهدفمند سازي يارانه هادرصنعت برق
- اثرات ريزگرد ها برتجهيزات شبكه هاي توزيع
- توليد پراكنده وانرژي هاي نو
- فناوري اطلاعات و GIS درسيستم هاي توزيع
- افزايش قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع
- مطالعات اقتصادي واجتماعي ومحيط زيست
- چشم انداز خصوصي سازي در شبكه هاي توزيع
- حفاظت وايمني در شبكه هاي توزيع
- توانمند سازي نيروي انساني
- تجزيه و تحليل علمي حوادث در شبكه هاي توزيع

 

 

محورهاي فرعي كنفرانس:

 تلفات شبكه هاي توزيع
- مدلسازي ومحاسبات تلفات
- كاهش تلفات در شبكه واجزاء آن
- طراحي نوين شبكه هاي توزيع درجهت كاهش تلفات
- نقش فرسودگي وعمرتجهيزات برروي تلفات شبكه هاي توزيع
- برآورد بار

 طراحي شبكه هاي توزيع
- بهينه سازي شبكه هاي توزيع
- بهينه سازي در تجهيزات شبكه هاي توزيع
- روش هاي پيشرفته طراحي درشبكه هاي توزيع
- شبكه هاي توزيع و شهرسازي
- بهره برداري شبكه هاي توزيع
- شيوه هاي جديد توسعه ،طراحي، تعمير ونگهداري شبكه هاي توزيع
- قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع
 
 بهره برداري مناسب در شبكه هاي توزيع

- بهينه سازي واستاندارد سازي روشنايي معابر
- نقش ادوات پيشرفته دربهبود بهره برداري  شبكه هاي توزيع
- فرسودگي وعمر تجهيزات توزيع بر روي بهره برداري شبكه هاي توزيع
- نقش تخصصي نيروي انساني در بهبود بهره برداري در شبكه هاي توزيع

كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
- روش هاي اندازه گيري كيفيت توان
- روش هاي بهبود كيفيت توان
- پارامترهاي موثر وجديد كيفيت توان
- استانداردهاي كيفيت توان

 اتوماسيون شبكه هاي توزيع
- روش هاي مانيتورينگ پست ها و شبكه هاي توزيع
- مانور اتوماتيك شبكه هاي توزيع
- كنترل ديسپاچينگ وشبكه هاي توزيع
- مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع
- برق هوشمند

 مديريت مصرف بار وهدفمندسازي يارانه ها در صنعت برق
- بهينه سازي الگوي مصرف
- راهكارهاي الگوي مصرف
- شيوه هاي جديد در مديريت مصرف برق
- نقش تعرفه ها در الگوي مصرف ومديريت بار
- ارائه نتايج وتجارب موثر در مديريت مصرف

 اثرات ريز گردها بر تجهيزات شبكه هاي توزيع
- نقش ريزگردها در افزايش خاموشي
- نقش ريزگردها در افزايش تلفات
- نقش ريزگردها در فرسودگي تجهيزات شبكه
- تاثير ريزگردها برعملكرد وبهره برداري

  نقش شبكه هاي هوشمند در شبكه هاي توزيع
- نقش شبكه هاي هوشمند در كنترل خاموشي ها
- استفاده ازشبكه هاي هوشمند درجهت بهبود بهره برداري
- آينده شبكه هاي هوشمند و كاهش هزينه هاي نگهداري شبكه
- نقش شبكه هاي هوشمند وكاهش هزينه هاي نگهداري شبكه
- نقش شبكه هاي هوشمند درانتقال اطلاعات

 توليد پراكنده وانرژي هاي نو
- سيستم هاي فتوولتائيك،نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي ،انرژي زمين گرمايي،پيل هاي سوختي وموارد ديگرانرژي هاي نو وچگونگي اتصال آن ها به شبكه
- سرماي گذاري بخش دولتي وخصوصي درانرژي هاي نو وتوليد پراكنده
- استراتژي استفاده از انرژي هاي نو در كشور
- استفاده از انرژي هاي نو در مناطق روستايي

 فناوري ها واطلاعات GIS درسيستم هاي توزيع
- نقش ITوGIS در ارائه خدمات بهينه به مشتركين برق وجلب رضايت آن ها
- نقش  ITوGIS دربرنامه ريزي بخش هاي مختلف توزيع برق
- نقش  ITوGIS دركاهش هزينه هاي توزيع
- نقش  ITوGIS درافزايش بهره وري
- بسترهاي مناسب استفاده از ITوGIS درشبكه هاي توزيع
- نقش وجايگاه IT درتمركز زدايي وخصوصي سازي

 افزايش قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع
- افزايش قابليت اطمينان وتاثير آن برپروفايل ولتاژ
- افزايش قابليت اطمينان وتاثير آن بر بهبود ضعف ولتاژ
- افزايش قابليت اطمينان وتاثير آن بر بهبود بهره برداري

 مطالعات اقتصادي واجتماعي ومحيط زيست در شبكه هاي توزيع
- نقش مديريت دانش و برنامه ريزي در شبكه هاي توزيع
- بازار برق وخصوصي سازي در شبكه هاي توزيع
- گردش نقدينگي از فروش تا وصول در شركت هاي توزيع
- روش هاي پيش گيري برق هاي غير مجاز
- شبكه هاي توزيع ،محيط زيست و توسعه پايدار
- نقش بخش خصوصي در عملكرد شركت هاي توزيع

 چشم انداز خصوصي شركت هاي توزيع
- بستر هاي لازم جهت خصوصي سازي شركت هاي توزيع
-استفاده از الگوهاي مناسب داخلي و خارجي در زمينه خصوصي سازي شركت هاي توزيع

 حفاظت و ايمني در شبكه هاي توزيع
- طراحي و ساخت تجهيزات حفاظتي
- طراحي سيستم هاي حفاظتي
- هماهنگي رله هاي حفاظتي
- ايمني وحريم در شبكه هاي توزيع
- شبكه هاي توزيع دربحران و زلزله
- حفاظت شبكه هاي توزيع اداري توليد پراكنده

 توانمندسازي نيروي انساني
- الگوهاي مناسب در بهبود بهره وري نيروي انساني
- نقش تخصص نيروي انساني در بهره وري

 تجزيه وتحليل علمي حوادث در شبكه هاي توزيع
- چگونگي كاهش حوادث با استفاده از تكنولوژي هاي نو
- چگونگي كاهش حوادث با استفاده ازآموزش پرسنل
- راه هاي مختلف فني ومهندسي جلوگيري از حوادث و روش هاي تقليل آن ها

 


 

 

نظرات