همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

محورهاي همايش :

-  مباني تفاوت هاي حقوق مالي زن (ديه، ارث، مهريه، نفقه، نحله، وصيت و ...)
-  مباني تفاوت هاي حقوق معنوي زن (تعدد زوجات، اشتغال، سكونت، حضانت، حريم خصوصي و ...)
-  مباني تفاوت هاي حقوق كيفري زن (قتل در فراش، تفاوت بين پدر و مادر در قصاص و سرقت و قذف، امكان قصاص مرد در برابر زن، لعان، سقط جنين و ...)
-  مباني تفاوت هاي حقوق سياسي زن (حق انتخاب شدن در مناصب رياست جمهوري، خبرگان، تصدي مناصب قضايي و مديريتي كلان و ...)
-  بررسي فقهي اسناد بين المللي حقوق زن (كنوانسيون منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره و ...)

نظرات