اولین همایش مجازی ره آوران آموزش

اولین همایش مجازی ره آوران آموزش

امروزه رشد نيروي انساني از طريق آموزش بيش از پيش مورد توجه و تأكيد سازمان ها قرار گرفته ‌است. تأكيدي كه در كوشش‌هاي مديريت نوين، تحولي چشمگير به‌شمار مي‌آيد. به بيان ديگر اكنون آموزش كاركنان در رديف اساسي‌ترين وظايف هر مدير قرار گرفته است. در اين راستا مهم ترين وظيفه مدير آن است كه با تدوين مستمر برنامه‌هاي آموزشي، راه دگرگون شدن و بهبود كار را هموار نمايد. در اين راستا آموزش و بهسازي نيروي انساني اقدامي است كه در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد، در سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملي و حتي فراملي منجر به افزايش بهره‌وري و نتايج مترتب بعدي مي‌شود. در كل مي‌توان گفت يكي از اقدامات زيربنايي كه باعث كارآمدي سازمان‌ها مي‌شود ايجاد يا در اختيار قرار گرفتن و توسعه پيوسته سرمايه انساني از طريق آموزش و بهسازي آن است. در حال حاضر آموزش منابع انساني در سازمان‌هاي مختلف از جايگاه خاصي برخوردار است زيرا در چند دهه اخير بيش از هر دوران ديگر در طول تاريخ بشري، علوم و تكنولوژي پيشرفت نموده است اين تحول و دگرگوني بحدي است كه عصر حاضر را عصر نيم عمر اطلاعات ناميده‌اند. يعني دوراني كه در هر 5 سال، نيمي از اطلاعات بشري منسوخ گرديده و اطلاعات و دانش جديد جايگزين آن مي گردد. بنابراين ضروريست در تعيين اولويت‌هاي آموزشي براي جامعه دانايي محور نقش و جايگاه ويژه‌اي براي توسعه منابع انساني قايل شويم.
بر اين اساس در نظر است اولين همايش مجازي ره آوران آموزش به صورت مجازي برگزار گردد.

اهداف همايش:

• اهميت و ضرورت هاي آموزش و توسعه منابع انساني
• ترويج فرهنگ آموزش در جامعه
• بهبود سطح كيفي فرآيند آموزش
• نقش آموزش در تقويت اخلاق حرفه اي
• شناخت الگوهاي آموزش اثر بخش در استفاده بهينه از منابع انساني
• بسط دانش و به اشتراك گذاري تجارب موفق در حوزه آموزش

محورهاي همايش:

- آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمان / صنعت
- آموزش و بهسازي منابع انساني در دانشگاه / مراكز آموزشي
- آموزش منابع انساني و تاثير آن در كيفيت زندگي كاري
- آموزش و توسعه پايدار
- تاثير جهاني شدن در فرآيند آموزش
- روش و الگوهاي نوين آموزش
- شيوه هاي ارزشيابي و اثربخشي آموزش
- نقش آموزش در ايجاد كارآفريني فردي و سازماني
- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش
- نقش آموزش در تقويت اخلاق حرفه اي
- توسعه منابع انساني با استفاده از آموزشهاي الكترونيكي
- تجربه هاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه آموزش
- آموزش در سازمانهاي پيشرو
- نقش آموزش در ارتقاي بهره وري و توانمندسازي نيروي انساني
- امكان سنجي استقرار آموزش در سازمان

نظرات