دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

همايش افق هاي نوين در علوم توانبخشي كه با همكاري كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشكده علوم توانبخشي برگزار مي گردد همايشي است
كه در آن مقالات و نتايج پژوهش هاي دانشجويي در حيطه علوم توانبخشي و ساير
مرتبط ارائه مي گردد.
اين همايش كه براي نخستين بار در سال 1390 و بصورت دانشگاهي برگزار شد در اسفند ماه سال جاري بصورت كشوري برگزار خواهد گرديد تا از اين طريق به اهداف خود كه همان
ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي دانشجويي در زمينه علوم توانبخشي است دست يابد. 

محورهاي همايش:

- توانبخشـي د‌ر بيماري هاي اسكلتي عضلاني و آسيب هاي ورزشي
- توانبخشـي د‌ر بيماري هاي مغز و اعصاب و روان
- توانبخشـي د‌ر بيماري هاي قلبي – ريوي
- توانبخشـي د‌ر اختلالات گفتار و زبان
- توانبخشي سالمندان
- كاربرد وسائل كمكي و اند‌ام هاي مصنوعي د‌ر توانبخشي
- الكترود‌ياگنوز،الكتروفيزيولوژي و مد‌اليتي هاي الكتريكي
- توانبخشـي مبتني بر شواهد، اخلاق حرفه اي و ارتقاي شغلي
- مد‌يريت توانبخشي
- بيومكانيك باليني - كار‌برد‌ي
- بينايي سنجي و شنوايي شناسي
- پزشك خانواد‌ه و طب توانبخشي
- ورزش و سلامت
- توانبخشـي از د‌يد‌گاه طب سنتي
- بداعات و اختراعات

نظرات