هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 محورهاي همايش:

- عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار
- عوامل شيميايي و آلودگي هوا در محيط كار
سم شناسي شغلي
- ارگونومي
- ايمني صنعتي و پيشگيري از حوادث ناشي از كار
- ايمني و بهداشت پيمانكاران
- اخلاق در بهداشت حرفه اي
- مديريت بهداشت حرفه اي (مديريت يكپارچه بهداشت،ايمني و محيط زيست(HSE) و پدافند غيرعامل، اقتصاد بهداشت حرفه اي )
- كاربرد فن آوري هاي نوين در بهداشت حرفه اي،ايمني و سلامت شغلي
- خصوصي سازي در بهداشت حرفه اي (ارائه خدمات تخصصي بهداشت حرفه اي)
- بهداشت حرفه اي و زنان شاغل
- بهداشت رواني شاغلين
- بهداشت حرفه اي و اقتصاد
- بهداشت حرفه اي و مصرف انرژي

 

نظرات