همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب

همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب

اهداف همايش:

- ارائه دستاوردها و تحقيقات نوين علمي در زمينه هاي مختلف علوم مهندسي آب
- تبادل نظر كارشناسان، محققان و اساتيد كشور در زمينه هاي علوم مهندسي آب
- افزايش بهره وري در منابع آب بخصوص در بخش كشاورزي

 

محورهاي همايش:

- مباحث نوين در آبياري و زهكشي
- بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي
- بهره وري آب در كشاورزي
- آبخيزداري ،خشكسالي و هواشناسي
- هيدرولوژي و منابع آب هاي سطحي و زير زميني
- هيدروليك، سازه هاي انتقال آب و مهندسي رودخانه
- بهره برداري از منابع آبهاي نامتعارف
- سازه هاي تاريخي آب در شمال خوزستان (دز و كارون)

نظرات