کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران

کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران

محورهاي كنفرانس:

-  سازه و مكانيك كاربردي

-  آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي

-  سازه هاي دريايي

-  مهندسي منابع آب

-  منابع انرژي تجديد پذير

-  روش هاي بهينه سازي

-  ديناميك سازه ، زلزله و زلزله شناسي

-  هيدروليك و هيدروديناميك

-  ديناميك سيالات محاسباتي

-  مديريت انرژي و بهينه سازي

-  مهندسي ژئوتكنيك

-  راه سازي و روسازي راه

نظرات