اولین همایش ملی فناوری های نوین در  شیمی و مهندسی شیمی

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

محورهاي همايش شيمي:
 
- شيمي آلي
- شيمي تجزيه
- شيمي معدني
- شيمي فيزيك
- نانو تكنولوژي
- شيمي هسته اي
- كاتاليست ها
- شيمي حياتي
- پليمر
- تصفيه آب
- بيوشيمي
- شيمي سموم و آفت كش ها
- شيمي پوشش هاي گياهي
- كاربرد روش هاي محاسباتي در مهندسي شيمي
 

محور همايش مهندسي شيمي:

- انرژي احتراق و ايمني
- پديده هاي انتقال
- ترموديناميك و تعادل فازي
- سينتيك، كاتاليست و طرح رآكتور
- فرآيندهاي جداسازي
- زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند
- مدل سازي و شبيه سازي
- مهندسي پليمر
- نانو تكنولوژي
- كنترل فرآيند
- مبدل حرارتي
- كوره هاي صنعتي
- ايمني و بازرسي
- جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
- خوردگي
- مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز
- نيروگاه هاي حرارتي
- كاربرد نانوكاتاليست ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
- نقش نانو فناوري در ذخيره سازي گازي
- زئوليت ها و كاربرد هاي آنها در صنايع نفتي
 
 

نظرات