اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

- آمايش سرزمين و توسعه پايدار
- مخاطرات محيطي و مديريت بحران
- مخاطرات انساني و توسعه پايدار
- مخاطرات طبيعي و توسعه پايدار
- RS.GIS و توسعه پايدار
- RS.GIS و مخاطرات محيطي
- صنايع و مخاطرات محيطي
- مطالعات شهري و توسعه پايدار
- گردشگري و توسعه پايدار
- زئومورفولوژي و توسعه پايدار
- مطالعات روستايي و توسعه پايدار
- اب و هوا و توسعه پايدار
- جغرافياي سياسي و توسعه پايدار
- صنايع و توسعه پايدار

نظرات