اولین همایش ملی توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای کشور

اولین همایش ملی توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای کشور

اهداف همايش:

- ايجاد اشتغال پايدار،توسعه،كارافريني و ايجاد مشاغل نو
- توسعه زير ساخت هاي ورزش حرفه اي كشور
- توسعه ورزش قهرماني
- ارتقاي كيفيت و تدوين راهكارهاي توسعه ورزش حرفه اي
- تبيين روش ها و دستور العمل هاي اجراي جهت گذر از ورزش اماتوري
- شناخت پتانسيل هاي موجود در كشور براي برنامه هاي كلان
- تشكيل شوراي ورزش حرفه اي
- تدوين سند چشم انداز ورزش حرفه اي كشور


 

محورهاي همايش:

- اقتصاد و ورزش حرفه اي
- مديريت منابع انساني و ورزش حرفه اي
- فرهنگ و ورزش حرفه اي
- استاندارد هاي بين المللي و ورزش حرفه اي
- رسانه ها و ورزش حرفه اي
- فناوري و ورزش حرفه اي
- اخلاق و ورزش حرفه اي
- مديريت ، برنامه ريزي و ورزش حرفه اي
- بازاريابي و ورزش حرفه اي
- زير ساختها و ورزش حرفه اي
- محيط حقوقي و ورزش حرفه اي

نظرات