دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)

دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)

محورهاي همايش:

كاربردهاي علوم و فناوري هاي ژئو انفورماتيك در

  - مطالعه و بررسي عوامل موثر در ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي
  - بررسي اثرات و پيامدهاي آلودگي زيست محيطي بر سلامت و بهداشت فردي و عمومي
  - چگونگي مديريت، كاهش و كنترل آلودگيهاي زيست محيطي

نظرات