همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت

همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت

هدف كلي هماييش :
 خراسان جنوبي شناسي انتظامي

 

اهداف همايش:

- محيط شناسي اجتماعي نظم و امنيت
- محيط شناسي جغرافيايي نظم و امنيت
- محيط شناسي اقتصادي نظم و امنيت
- محيط شناسي سياسي نظم و امنيت
- محيط شناسي ژئوپليتيكي نظم و امنيت
- محيط شناسي فرهنگي نظم و امنيت
- آينده پژوهي نظم و امنيت در خراسان جنوبي
- افزايش زمينه تعامل و تبادل نظري و فكري بين دانشگاهيان و پژوهشگران و متوليان نظم و امنيت
- بهره گيري از تجارب پيشكسوتان نظم و امنيت در خراسان جنوبي
- برآورده ساختن نيازهاي علمي –پژوهشي نهادهاي متولي نظم و امنيت


محورهاي همايش:

خراسان جنوبي؛ محيط شناسي اجتماعي- فرهنگي
 
 - سرمايه اجتماعي؛ نظم و امنيت
 
 - جغرافياي فرهنگي؛ نظم و امنيت
 
 - جمعيت و شاخصهاي جمعيتي؛ نظم و امنيت
 
 - خانواده؛ نظم و امنيت
 
- محيط هاي آموزشي؛ نظم و امنيت
 
 - الگوي مصرف رسانه اي؛ نظم و امنيت
 
 - حاشيه نشيني؛ نظم و امنيت
 
 - و ...
 
 
خراسان جنوبي؛ محيط شناسي امنيتي- انتظامي
 
 - جرائم (سرقت، قتل، نزاع دسته جمعي، )؛ نظم و امنيت
 
 - اعتياد و قاچاق مواد مخدر؛ نظم و امنيت
 
 - ايستگاههاي كنترل و بازرسي، نظم و امنيت
 
 - خلأها و ضعفهاي قانوني؛ نظم و امنيت
 
 - نظارت همگاني؛ نظم و امنيت
 
 - تعاملات و تزاحمات  بين سازماني؛  نظم و امنيت
 
- پدافند غير عامل؛ نظم و امنيت
 
- و ....
 
 
 
خراسان جنوبي؛ جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك
 
 - مرزهاي شرقي،  همجواري با افغانستان؛ نظم و امنيت
 
 - حفره هاي حاكميتي؛ نظم و امنيت
 
 - موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك؛ نظم و امنيت
 
 - تقسيمات كشوري؛ نظم و امنيت
 
 - اقليتهاي مذهبي و قومي؛ نظم و امنيت
 
 - وحدت اسلامي؛ نظم و امنيت
 
 - اتباع بيگانه، نظم و امنيت
 
 - طرحهاي انتقال آب از فراسوي مرزها؛ نظم و امنيت
 
 - و ....
 
 
 
خراسان جنوبي؛ محيط شناسي اقتصادي
 
 - توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني؛ نظم و امنيت
 
 - تحريمهاي اقتصادي؛ اقتصاد مقاومتي ؛ نظم و امنيت
 
 - ترانزيت محور شرق؛ نظم و امنيت
 
 - قاچاق كالا و سوخت؛ نظم و امنيت
 
 - اشتغال؛ نظم و امنيت
 
 - پايدار سازي سكونتگاههاي روستايي؛ نظم و امنيت
 
 - مبادلات و بازارچه هاي مرزي؛ نظم و امنيت
 
 - و ....
 
خراسان جنوبي؛ آمايش سرزمين
 
 - پهنه بندي جرم؛ نظم و امنيت
 
 - توسعه و عمران كوير، نظم و امنيت
 
 - زيرساخت داده هاي مكاني و سيستم اطلاعات جغرافيايي ؛ نظم و امنيت
 
 - طرحهاي مسكن مهر؛ نظم و امنيت
 
 - عدالت جغرافيايي ( توازن منطقه اي )؛ نظم و امنيت
 
 - مديريت بحران؛ نظم و امنيت
 
 - و ....
 
خراسان جنوبي،آينده پژوهي نظم و امنيت
 
 - خراسان جنوبي در  افق 1404؛  نظم و امنيت
 
 - نيازسنجي نظم و امنيت خراسان جنوبي در افق 1404
 
 - آينده پژوهي جمعيت؛ نظم و امنيت
 
 - برنامه هاي توسعه منطقه اي ، نظم و امنيت
 
 - روندهاي ژئوپليتيكي محلي و منطقه اي، نظم و امنيت
 
 - فضاي مجازي و اينترنت؛ نظم و امنيت
 
 - و ....

نظرات