سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان

سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان

محورهاي همايش:

- مرتعداري(آناليز و ارزيابي،اكولوژي،اصلاح،استفاده چند‌منظوره)

- آبخيزداري( حفاظت آب و خاك،هيدرواقليم و مهندسي رودخانه،زمين‌شناسي و ژئومرفولوژي،اكوهيدرولوژي)
 
- بيابان‌زدايي(مديريت و كنترل مناطق بياباني،فرسايش بادي و ريزگردها،ارزيابي و پايش مناطق بياباني)
 
- ترسيب كربن،انرژي‌هاي نوين
 
- تغيير اقليم،آلودگي آب و خاك
 
- مطالعات انساني،سياستگذاري،آموزش و برنامه‌ريزي در زمينه مرتع،آبخيز و بيابان
 
- توسعه پايدار،تنوع زيستي،مديريت تالاب‌هاي كويري
 
- اكوتوريسم و ژئوتوريسم،گردشگري روستايي
 
- سيستم اطلاعات جغرافيايي،سنجش از دور،آمايش سرزمين

نظرات