چهارمین همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک

چهارمین همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک

عناوين اصلي موضوعات مورد بررسي در همايش نرم افزار هاي سازماني و دولت الكترونيك:

- آموزش الكترونيكي
- بانكداري الكترونيك
- بيمه و بورس

- حمل ونقل هوشمند:
- اطلاع رساني به مسافرانباسيستمهاي پيشرفته اطلاعرساني (ATIS)
- پرداخت الكترونيكي
- بايگاني اطلاعات
- كنترل و ايمني خودروها
- و...

- گردشگري الكترونيك:
-  كمك به توسعه اقتصادي مناطق آزاد ، به مدد بازاريابي و تبليغات در جهت جذب گردش‌گر، فروش صنايع دستي و استقرار منابع در آن مناطق..
-  عدم نياز به پيمودن مسافت‌هاي طولاني و خسته كننده كه در نتيجه، براي افراد مسن، بيمار و كودكان كه تحمل طي مسافت‌هاي طولاني را ندارند، قابل استفاده است.
-  بسياري از نوجوانان، جوانان و دختران، بدون حضور والدين و با امنيت خاطر، مي‌توانند با كمك گردش‌گري الكترونيكي، به سفر بپردازند.
- و...

- نهاد هاي دولتي

اهداف همايش:

- توسعه نهضت نرم افزاري
- تبادل تجربيات و دستاوردهاي دستگاههاي اجرايي كشور
- ارائه جديدترين يافته هاي خدمات الكترونيك در زمينه مديريت
- معرفي توانمنديهاي داخلي و خارجي در عرصه خدمات الكترونيك
- بررسي تجربيات و چشم اندازآينده حوزه خدمات الكترونيك
- هدايت بودجه هاي دولتي ICTدر بخش خصوصي
- ارايه جديدترين نرم افزارهاي تخصصي و عملياتي
- تسهيل و مشاركت در امور شهروندان و فرهنگ سازي در زمينه دولت الكترونيك
- بررسي شبكه هوشمند اينترنت ملي


محورهاي همايش:

- دولت الكترونيك و روشهاي تحقق آن
- تجارت الكترونيك و تجربيات اجرا شده
- بانكداري الكترونيك و بررسي تونمنديهاي موجود
- شهر الكترونيك و الزامات تحقق آن
- سيستمهاي مديريت محتوي
- سيستمهاي امنيت اطلاعات
- سيستمهاي مديريت اطلاعات MIS
- سيستمهاي برنامه ريزي منابع ERP
- سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري CRM
- سيستمهاي مديريت بحران
- آموزش مجازي
- تعيين نقش نرم افزارهاي مختلف در توسعه سرمايه گذاري مناطق آزاد
- تعيين نقش نرم افزارهاي مختلف در توسعه صنعت گردشگري مناطق آزاد
- اينترنت ملي و جايگاه آن در دولت الكترونيك

نظرات