همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی

همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی

محورهاي همايش:

- سازه و زلزله
- زمين شناسي و زلزله شناسي
- مديريت بحران (اثرات رواني - اجتماعي - فرهنگي و تبيين هاي ديني)

نظرات