اولین همایش ملی ساختمان آینده

اولین همایش ملی ساختمان آینده

محورهاي همايش:

رشته معماري
-
تكنولوژي هاي نوين و معماري
- معماري – انرژي و محيط زيست
- معماري تعامل گرا
- معماري آينده و توجه به وجوه غير فيزيكي انسان
- معماري آينده و هويت

رشته عمران
- نقش پليمر در ساختمان هاي آينده (مصالح نوين پليمري، افزودني ها و تركيبات پليمري نانويي)
- كاربردهاي مصالح نوين در سازه هاي بتني و فولادي
- مواد، مصالح و تكنولوژي بتن
- نوآوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي

رشته مكانيك
- روش هاي نوين طراحي سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
- مقررات ملي ساختمان و استانداردهاي ملي مرتبط با گرمايش،   سرمايش و تهويه مطبوع
- فناوري هاي نوين در سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
- سيستم هاي برودتي و تهويه مطبوع سازگار با محيط زيست
- بهينه سازي مصرف انرژي
- ساختمان هاي با مصرف انرژي پايين و صفر
- كاربرد انرژي هاي تجديد پذير در تجهيزات گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
 

رشته برق
- مديريت مصرف انرژي در ساختمان
- بهينه سازي سيستم هاي ارتينگ در ساختمان (مسكوني، اداري، صنعتي و ...)
- تعيين مقدار بهينه ديماند برق ساختمان هاي بلند
- اتوماسيون در ساختمان
- تأمين نيروي تغذيه در ساختمان هاي بلند
- مميزي انرژي و راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي
- استفاده از انرژي هاي نو در صنعت ساختمان
 

نظرات