اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی

اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی


محورهاي همايش:

- روش هاي حفاظت از بوم سازگان هاي تالابي و اكوسيستم هاي آبي.
- حفاظت ازتنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- شناخت پرندگان و گياهان تالابي و حفاظت از آنها.
- شناخت تالاب هاي در خطر انقراض و ناشناخته در ايران.
- پايش آلودگي تالاب ها ناشي از توسعه صنعتي ، كشاورزي و شهر نشيني .
- كاربرد بيوتكنولوژي و نانو فن آوري در حفظ و احياي تالاب ها.
- ناحيه بندي و مرز و حريم تالاب ها.
-طراحي و احداث تالاب با هدف كنترل و كاهش آلودگي هاي كشاورزي و صنعتي.
- راهكارهاي حفاظتي واحياي تالاب هاي مناطق خشك و نيمه خشك.
- حفاظت تالاب هاي ساحلي و اكوسيستم هاي آبي.
- بهره برداري بهينه از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- ارزيابي تشكيلات زمين شناسي و تالاب ها.
- اكوتوريسم در راستاي حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- نقش تالاب ها در تعديل تغييرات اقليمي و خشكسالي.
- ناحيه بندي و مرز و حريم تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- نقش و كاركرد تالاب ها در مديريت جامع منابع آب .
- حقابه محيط زيستي تالاب ها ( مدل ها ، تجارب ، ضرورت ها ).
- آمايش سرزمين و مديريت تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- اثرات تغيير اقليم و خشكسالي بر تنوع زيستي و كاركردهاي زيستگاه هاي تالابي.
- روش هاي تعيين خسارات محيط زيستي تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- روش هاي تعيين خسارات محيط زيستي وارده بر تالاب ها ناشي از پروژه هاي توسعه اي.
- نقش تخريب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انساني.
- نقش جوامع محلي و ساير ذينفعان در حفاظت و مديريت تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- كاربرد بيوتكنولوژي و نانو فن آوري در حفظ و احياي تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- نقش تالاب ها در تعديل تغييرات اقليمي و خشكسالي .
- تالاب ها و مديريت سيلاب.
- پايلوت هاي شبيه سازي عملكرد تالاب ها در مقياس آزمايشگاهي و صحرايي .
- احياء و بازسازي محيط تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي.
- ساير ايده هاي نوين در رابطه با حفاظت و مديرت تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي...

نظرات