چهارمین کنفرانس اینترنتی آسیب نخاعی با عنوان پرستاری و آسیب  نخاعی

چهارمین کنفرانس اینترنتی آسیب نخاعی با عنوان پرستاری و آسیب نخاعی


موضوعات كنفرانس:

- مراقبت هاي پرستاري در رويارويي با  مشكلات دستگاه ادراري تناسلي در افراد دچار آسيب نخاعي

- مراقبت هاي پرستاري  در رويارويي  با مشكلات دستگاه گوارشي  افراد دچار آسيب نخاعي

- مراقبت هاي پرستاري  در هنگام اتونوميك ديس  رفلكسي

- مراقبت هاي پرستاري در مواردي كه بيمار آسيب نخاعي از مشكلات روحي رنج مي برد

- مراقبت هاي پرستاري  در هنگام بروز ناراحتي هاي قلبي  عروقي در افراد دچار آسيب نخاعي

- مراقبت هاي پرستاري  در هنگام مشكلات  تنفسي افراد دچار آسيب نخاعي

- مراقبت هاي پرستاري پيش از بيمارستان

- مراقبت هاي پرستاري در مرحله حاد آسيب نخاعي

- آشنايي پرستاران با پيشگيري از آسيب نخاعي

- ايمني  و بهداشت حرفه اي  پرستاران در مراقبت از افراد  نخاعي

- شيوه برقراري ارتباط موثر پرستاران با بيماران دچار آسيب نخاعي  و خانواده آنان

- مراقبت هاي پرستاري در اسپاسم و درد

- آشنايي پرستاران   با رژيم هاي  غذايي  مناسب  افراد دچار آسيب نخاعي 

- چگونگي آموزش  افراد دچار آسيب نخاعي  به همراه خانواده آنان توسط پرستاران  در بيمارستان

- كاربرد پرستاري توانبخشي در افراد  آسيب  نخاعي

- مراقبت هاي پرستاري در پيشگيري و درمان  زخم فشاري

- آشنايي  با  پانسمان ها   در زخم فشاري

- نقش پرستار در تيم توانبخشي  و همكاري هاي  تيمي 

- ضرورت حمايت از پرستاران شاغل در مراقبت از بيماران آسيب نخاعي

 

نظرات