اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین

اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین


محورهاي همايش:

- گردشگري و طبيعت گردي
- گردشگري و محيط زيست
- گردشگري شهري
- گردشگري روستايي
- گردشگري ومدل هاي اقليمي
- گردشگري واكوسيستم هاي آبي وتالابي
- گردشگري درمناظق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
- گردشگري در سواحل
- استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
- گردشگري مذهبي
- گردشگري فرهنگي
- گردشگري وموزه ها
- گردشگري وژئوتوريسم
- گردشگري الكترونيك
- گردشگري و اقتصاد
- گردشگري و امنيت
- گردشگري و توسعه پايدار
- گردشگري و جهاني شدن
- گردشگري و زنان
- گردشگري و معماري
- گردشگري روستايي عشايري
- تغييرات آب و هوايي و گردشگري
- نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
- آموزش و تورگرداني گردشگري
- گردشگري وموسيقي هاي محلي
- گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي و... )
- و ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري وطبيعت گردي...

نظرات