اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری

اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری


محورهاي همايش:
 
 - انرژي هاي نو در صنعت ساختمان
 - شناخت روشها و فن اوري هاي نو در صنعت ساختمان
 - شناخت ايده ها و انديشه هاي نو در عرصه معماري
 - جهاني شدن و معماري بومي
 - مفهوم شناسي معماري معاصر
 - شناخت مصالح و روشهاي جديد ساخت
 - باز شناسي روشها و فنون تاريخي ساخت
 - تاثير تكنولوژي بر تحول فضاي معماري

نظرات