اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران

اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران

محورهاي موضوعي همايش:


1- نقش تحصيلات تكميلي پژوهش محور در توليد علم و فناوري
- ارتباط علم و فناوري با تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- ارتباط علم و فناوري با تحصيلات تكميلي آموزش محور

2- تحليل وضعيت كنوني تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران
- موانع و تنگناهاي پيش روي توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- نقاط قوت و ضعف تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران
- چالشها، فرصتها و ظرفيتهاي پيش رو در توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- ارزيابي منابع انساني، مالي و فيزيكي مراكز پژوهشي، تحقيقاتي و صنعتي ايران درتحصيلات تكميلي پژوهش محور

3- سياست‏ها و تجارب موجود داخلي و خارجي در اجراي تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- شناخت و تجزيه و تحليل تجارب موجود در اجراي تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- تحليل سياستهاي موجود، در اجراي تحصيلات تكميلي پژوهش محور

4- بررسي ابعاد اقتصادي تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- بررسي و تحليل گردش مالي دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- پيش بيني سازوكارهاي اقتصادي دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- تامين منابع مالي، هزينه هاي تجهيزات و هزينه هاي اجراي دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- صرفه جوئي هاي ارزي ناشي از اجراي دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران

5- جايگاه نيازهاي فناوري بومي در توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- ميزان تناسب تحصيلات تكميلي پژوهش محور با نيازهاي كاربردي و فناوري كشور
- ساز و كارهاي لازم براي كاربردي كردن نتايج تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- كاربست نتايج حاصل از دوره هاي پژوهش محور در توليد ثروت
- راهكارهاي تعامل بين صنعت و دانشگاه در توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور

6- شناخت و بررسي ديدگاه هاي موجود نسبت به تحصيلات تكميلي پژوهش محور(در قالب گزارش يك مطالعه ميداني)
- نگاه صاحبنظران و مسئولان به تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- نگاه ذينفعان حقوقي و حقيقي به تحصيلات تكميلي پژوهش محور
- دغدغه هاي پيش رو در تحصيلات تكميلي پژوهش محور

7- جايگاه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در اسناد بالادستي كشور
- جايگاه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در سند چشم انداز 1404
- ارزيابي تاثير سياست هاي جاري حاكم بر توسعه تحصيلات تكميلي كشور بر تحقق اهداف چشم انداز
- ارزيابي جايگاه دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهش محور در نقشه جامع علمي
- ارزيابي جايگاه دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهش محور در برنامه پنجم توسعه كشور

نظرات