همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

موضوع توسعه شهري و معماري پايدار از مباحث مهم در حوزه شهرسازي و معماري است كه نگاه بخش وسيعي از صاحبان ادبيات علمي توسعه شهري و طراحان معماري را به خود جلب كرده است. در كشورما، علي‌رغم فعاليت‌هاي صورت گرفته در سالهاي اخير، فقدان تجربيات علمي و پژوهشي كه تبين‌كننده مفاهيم و مباحث اين حوزه باشد احساس مي‌شود. از اينرو «همايش معماري پايدار و توسعه شهري» به دنبال آن است كه با گردهم‌آوردن صاحبان انديشه، دانشگاهيان، مديران سازمان‌هاي ذي‌ربط مهندسين مشاور، متخصصان و علاقه‌مندان موضوع توسعه شهري و معماري پايدار، به بررسي تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته در اين زمينه و انتشار نتايج آن بپردازد. اميد است با مشاركت پژوهشگران اين عرصه زمينه ارائه آخرين پژوهش‌ها و مطالعات در اين همايش فراهم شود.

محورهاي همايش:

1- آموزش معماري و شهرسازي پايدار
 
-  فرهنگ، اجتماع و هويت در آموزش معماري پايدار
 
-  آموزش‌ و پژوهش‌هاي مجازي معماري و شهرسازي
 
-  آموزش مفاهيم مرتبط با توسعه شهري
 
-  آموزش و پژوهش در توسعه شهري پايدار
 
  
2- معماري پايدار، فرهنگ و سنت

 
-  ضرورت توجه به معماري پايدار و ارائه مباني نظري و شاخص‌هاي آن
 
- ارتباط دوسويه معماري پايدار و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي

-  شناخت الگوهاي پايداري در معماري و شهرسازي سنتي ايران
 
  
3- نقش محيط زيست و اقليم در معماري و شهرسازي پايدار
 
-  شهرسازي نوين و صرفه جويي در مصرف انرژي
 
-  ساختمان، همخواني اكولوژيكي و هماهنگي با محيط زيست
 
-  كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري
 
-  معماري و تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست
 
 
4- اقتصاد، توسعه شهري و معماري
 
- فناوري ساخت و مديريت بهينه سازي اقتصادي در راستاي معماري پايدار
 
- اقتصاد شهري و حقوق محيط زيست
 
-  مديريت مالي و نگرش درآمدزايي در بهسازي بافتهاي فرسوده شهري

-  جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
 
-  اقتصاد غير رسمي و توسعه پايدار شهري
 
 
5- سوانح طبيعي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل
 
-  كاهش آسيب پذيري و بهسازي اماكن و شريانهاي شهري
 
- راهكارهاي كاهش هزينه‌هاي ناشي از بروز سوانح طبيعي در شهرها
 
-  معماري پايدار و مقابله با بحران‌ها و سوانح طبيعي
 
- امنيت و مديريت بحران‌هاي شهري
 
  
6- توسعه شهر ايراني، اسلامي

 
- الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر ايراني اسلامي

- نمادها و نشانه‌ها و هويت اسلامي در شهرسازي و معماري ايران
 
- بوم‌گرايي و نقش آن در شهرسازي و معماري گذشته و حال
 
- نقش معاني و مفاهيم در سازماندهي شهرهاي ايراني اسلامي و معماري ايران
 
- نقش آموزه هاي ديني در شكل‌گيري شهرسازي و معماري ايران
 
- چالش‌هاي پيش‌روي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
 
  
7- بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار
 
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 
- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 
- ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند
 
- شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي، شهرهاي هوشمند
 
  
8- توسعه شهري پايدار
 
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
 
- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 
- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
 
- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهري
 
- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
 
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
 
 
محور ويژه: شهرهاي مياني و توسعه پايدار
 
- كاركرد شهرهاي مياني در توسعه منطقه‌اي، ناحيه‌اي و ملي
 
- الگوهاي آينده توسعه پايدار شهرهاي مياني در ايران
 
-  توسعه گردشگري پايدار در شهرهاي مياني
 
-  توسعه پايدار شهرستان بوكان: موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها
 
 

 
 

نظرات