اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل

اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل

حمل و نقل از ابتداي تاريخ بشر­، نقشي اساسي در شكل دهي جوامع انساني و توسعه اقتصادي آنها ايفا نموده است و در عصر حاضر نيز شريانهاي ارتباطي­، زيربناي اقتصاد هر كشوري را تشكيل مي­دهد. با توجه به اهميت و نقش مطالعات پايه و زيربنايي در حمل و نقل كشور، پژوهشكده حمل و نقل تصميم به برگزاري "اولين كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل" گرفت. محورهاي اصلي كنفرانس بر پايه شيوه‌هاي حمل و نقل جاده­اي، ريلي، هوايي و دريايي بنا نهاده گرديده است. پژوهشكده حمل و نقل، مقدم متخصصين، اساتيد، مسئولين، نويسندگان و صاحب نظران صنعت حمل و نقل را براي همكاري در جهت اهداف كنفرانس ارج مي نهد و اميد است با ارائه پيشنهادهاي سازنده خود پژوهشكده حمل و نقل را در ايفاي نقش خود ياري نمايند.

محورهاي كنفرانس:
- حمل و نقل جاده اي
- حمل و نقل ريلي
- حمل و نقل هوايي
- حمل و نقل دريايي

موضوعات كنفرانس:
- ابنيه فني ( پل، تونل، بندر و ... )
- اقتصاد حمل و نقل
- ايمني حمل و نقل
- برنامه ريزي حمل و نقل
- روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر )
- محيط زيست و حمل و نقل
- مديريت بحران و پدافند غير عامل

نظرات