کنفرانس ملی مدیریت سیلاب

کنفرانس ملی مدیریت سیلاب

اهداف كنفرانس:
- هم‌انديشي و انتقال تجارب خبرگان داخلي و خارجي در حيطه مديريت سيلاب
- تعامل موثر دانشگاهيان و مسؤلان
- آموزش، آگاهي‌بخشي و ارتقاء ظرفيت‌هاي انساني
- همگرا كردن نگرش نهادها در پياده‌سازي مديريت سيلاب
- شناسايي خلاء‌هاي پژوهشي در مديريت سيلاب


محورهاي كنفرانس

 برنامه‌ريزي، ترتيبات نهادي و مديريت:
- برنامه‌ريزي شهري و شهرسازي
- قوانين، استانداردها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه مديريت سيلاب
- مديريت سيلاب‌هاي شهري در كلانشهرها
- تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب
- ارزيابي و آسيب‌سنجي خطر سيلاب و راهكارهاي تعديل آن
- نقش و هماهنگي نهادها در مديريت سيلاب
- مشاركت‌هاي مردمي و نقش سازمان‌هاي غير دولتي در مديريت سيلاب
- مديريت منابع انساني، مالي و تجهيزاتي در مديريت سيلاب
- مديريت سيلاب‌هاي مناطق روستايي
- مديريت رودخانه‌هاي شهري
 
اثرات سيلاب بر بخش‌هاي مختلف:
- نقش سازمان‌هاي امدادي-خدماتي (آتش‌نشاني، امداد و نجات، مراكز درماني و...) در مديريت بحران سيلاب
- خسارات ناشي از سيلاب در بخش كشاورزي و دامپروري
- اثر سيلاب بر سازه‌هاي خاص، تأسيسات و شبكه‌هاي حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري
- اثر سيلاب بر خطوط انتقال نفت و گاز، آب و برق، تأسيسات هسته‌اي و سامانه‌هاي ارتباطي و مخابراتي
- مديريت سيلاب در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي
- سيلاب و اثرات زيست‌محيطي آن

مباحث نوين در مديريت سيلاب:
- سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع سيلاب
- چالش‌هاي تأمين منابع مالي در مديريت سيلاب
- راهكارهاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي مقابله با سيلاب
- تغيير اقليم و اثرات آن در بروز سيلاب
- نقش تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين در مديريت سيلاب
- تجربيات ملي و بين‌المللي در حوزه سيلاب
- صنعت بيمه و مديريت ريسك سيلاب
 

نظرات