اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران

اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران

محورهاي كنفرانس:
- كاربرد رباتيك در توانبخشي
- ربات هاي توانبخش
- ويلچرهاي رباتيك
- اگزواسكلتال ها
- ارتزهاو پروتزهاي رباتيك
- مهندسي توانبخشي
- ربات هاي كمكي در راه رفتن
- كنترل رباتهاي متحرك

نظرات