اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

محورهاي  همايش

1. آلودگي وارزيابي محيط زيست:

 • آلودگي و محيط زيست
 • آلودگي هاي هوا
 • آلودگي هاي خاك
 • آلودگي هاي صوتي
 • آلودگي هاي دريايي
 • آلودگي هاي صنعتي
 • آلودگي هاي اكوسيستم هاي آبي وتالابي
 • ارزيابي و آمايش سرزمين
 • ارزيابي هاي محيط زيستي
 • ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
 • ارزيابي ريسك محيط زيستي
 • مدل هاي آمايش سرزمين
 • نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ها (EIA)
 • اثرات محيط زيستي پروژه ها و طرح هاي كلان
 • اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست
 • شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور

  2. مديريت محيط زيست:

 • مديريت پسماندها
 • پسماندها و بازيافت
 • پسماند هاي الكترونيكي والكتريكي
 • مديريت مواد زائد خطرناك
 • بازيافت مواد زائد
 • بازيافت مواد زائد خطرناك
 • مديريت تالاب ها
 • مديريت مناطق ساحلي
 • شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت
 • مديريت محيط زيست شهري و منطقه اي
 • تدوين واجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
 • نقاط ضعف و قوت قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيس
 • روش هاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs)
 • زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آن ها
 • روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيستي

  3. فناوري هاي نوين محيط زيستي:

 • روش ها و مدل سازي نوين در محيط زيست
 • كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست
 • فناوري هاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
 • فناوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
 • كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
 • به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)
 • بررسي مدل هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
 • كاربرد نرم افزارهاي جديد محيط زيستي در پروژه هاي عمراني و صنعتي
 • استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك
 • روش هاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست
 • فناوري اطلاعات و محيط زيست
 • نانوتكنولوژي و محيط زيست
 • كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
 • گياه پالايي

  4. اقتصاد محيط زيست:

 • ازشگذاري اقتصادي محيط زيستي
 • ارزشگذاري اقتصادي تالاب ها
 • ارزشگذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده،پارك هاي ملي و جنگلي
 • ارزش گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
 • ارزش گذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت
 • بررسي خسارت هاي تغيير اقليم

  5. حقوق محيط زيست:

 • حقوق محيط زيستي
 • قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيستي
 • جرائم محيط زيستي

  6. توسعه پايدار و محيط زيست:

 • توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
 • شهرنشيني و اثرات محيط زيستي آن
 • الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري
 • طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
 • حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستي آن
 • عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم هاي خشكي و آبي
 • 7. تنوع زيستي:

 • تنوع زيستي و محيط زيست
 • شناسايي تنوع زيستي فونستيك وفلورستيك مناطق تالابي
 • شناسايي تنوع زيستي فونستيك وفلورستيك مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي
 • بوم شناسي و حفاظت از آن

  8. انرژي هاي پاك ومحيط زيست:

 • انرژي هاي پاك ومحيط زيست
 • بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي


  9. محوري مرتبط:

 • چالش هاي منطقه اي و بين المللي محيط زيستي
 • محيط زيست و دولت الكترونيك
 • حساب داري محيط زيستي
 • گردشگري ومخاطرات محيط زيستي
 • وسايرايده هاي نوين و مرتبط محيط زيستي....
 • نظرات