اولین همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده

اولین همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده

محورهاي همايش:
- قشم، توليد ملي و بازار كار
- قشم، كار و سرمايه ايراني، چشم انداز آينده
- قشم و پيشينه تاريخي
- قشم، منابع طبيعي، محيط زيست و اشتغال
- قشم،  صنعت، معدن و تجارت ملي و بين المللي
- قشم، گردشگري و سرمايه ملي
- قشم، مركز بورس نفت و گاز و توليد ملي
- قشم، بورس بين المللي كالا و خدمات و سرمايه ملي
- قشم، آموزش عالي و دانشگاههاي بين المللي
- قشم، اكوتوريسم، ژئوتوريسم و توسعه گردشگري
- قشم، همكاري هاي بين المللي و منطقه اي در خليج فارس
- قشم، معماري، شهرسازي، گردشگري شهري و روستايي
- قشم، ورزش و مسابقات بين المللي و گردشگري
- و...

نظرات