همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع

همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع

اهداف همايش:
اين همايش بمنظورآشنايي هرچه بيشترمتخصصين، اساتيد، دانشجويان و علاقمندان به مباحث علوم كامپيوتر و همچنين آخرين دستاوردهاي علمي دراين زمينه، گسترش و تقويت ارتباط علمي بين مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي كشوردرزمينه هاي مختلف علوم مهندسي كامپيوتر برگزار مي شود.

 

محورهاي همايش:
- هوش محاسباتي
- معماري و تئوري شبكه‌هاي عصبي
- مجموعه‌ها و فازي و منطق فازي
- كنترل و مدلسازي فازي
- بهينه‌سازي فازي و گسترش آن
- محاسبات تكاملي و استراتژي‌هاي تكامل
- الگوريتم ژنتيك و برنامه‌نويسي ژنتيك
- سيستم‌هاي ژنتيك عصبي
- بهينه‌سازي كلوني مورچگان و هوش ازدحامي
- محاسبات نرم
- و...

نظرات