کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اهداف همايش:

كنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري با هدف ارتقاء دانش حسابداري و مديريت مالي برگزار مي گردد. در حال حاضر دانش حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري با چالش هاي فراواني در كشور مواجه است كه نقطه شروع اين مشكلات, تخصصي سازي اندك و با اثربخشي كم اين زمينه هاي علمي در مراكز علمي و دانشگاه ها است كه باعث شده روند خلق دانش و پيشرفت رو به جلوي حسابداري, مديريت مالي و مباحث مختلف سرمايه گذاري با كندي فراوان صورت بگيرد و در بسياري از موارد متوقف گردد. اين در حالي است كه شاهد تحقيقات زيادي از لحاظ كمي توسط محققين گرانقدر در سطح كشور هستيم, لكن نتيجه اين تحقيقات كمتر به دانش جديدي تبديل مي گردد. در اين كنفرانس قصد داريم ضمن مطرح نمودن آخرين دستاوردهاي علمي, آنها را در بوته نقد و نظرسنجي صاحبنظران و انديشمندان قرار داده و محيطي را خلق دانش و انتقال آنها با محيط كسب و كار فراهم آوريم.
 

محور هاي همايش:
 
- چالش هاي تحقيقات حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران

- رويكردهاي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

- مباحث جديد مديرت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي

- مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت

- بازار يابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار

- شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار

- سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني

- جذب سرمايه گذاري بين المللي, ثبات اقتصادي و سياسي

- رويكردهاي مختلف مبارزه با جنگ نرم و به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

- استاندارسازي ملي براي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

- لزوم به كارگري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها

- اخلاق حرفه اي در حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

- مهندسي مالي, رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي

- حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي

و كليه مباحث مربوط به حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

نظرات