اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار

اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار

اهداف همايش:
هدف از برگزاري اين همايش، پرداختن به ابعاد شهرسازي فضاهاي عمومي شهري پايدار و مبتني بر تحليل فرصت ها و چالش ها در شرايط كنوني كشور و تجربه هاي داخلي است.

محورهاي همايش

- ابعاد كالبدي - فضايي : 
( مقياس، دسترسي، هنر و زيبايي، فضاهاي خلاق، كاربري زمين، تنوع فعاليت ها، زيرساخت ها و ... )
 
- ويژگي هاي ادراكي - رفتاري :
( حس مكان، ادراك محيط، هويت و ارزش هاي تاريخي، خاطره ذهني ، الگوهاي رفتاري و ...)
 
 - ابعاد اكولوژيك : 
( اقليم، فرم ها و فرايند هاي طبيعي، كيفيت محيط، ايمني، مخاطرات طبيعي، تاب آوري و ...  )
 
- ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي :  
( امنيت اجتماعي، گروههاي اجتماعي، حيات مدني، مشاركت اجتماعي، مراسم آييني و ... )
 
- ويژگي هاي اقتصادي : 
( ارزشگذاري فضا، گردشگري شهري، اقتصاد ماليه، مالكيت هاي خصوصي و عمومي و ... )
 
- مديريت و اجرا :
( مدل ها و روش ها، ابزارها، فناوري هاي نوين، مديريت بحران و ... )

نظرات