چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

چهارمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، در خرداد 1392 در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي‌شود. محور اصلي كنفرانس تحول در نظام آموزش و پرورش ايران از منظر فلسفه تعليم و تربيت است.

اهداف همايش:

- تبيين جايگاه و نقش فلسفه تعليم و تربيت در تحول نظام‌هاي آموزش و پرورش

- تبيين جايگاه و نقش فلسفه تعليم و تربيت در برنامه‌هاي تحول در نظام آموزش و پرورش ايران و ساير كشورهاي جهان

- ‌ترسيم چشم‌انداز تحولات مطلوب آموزش و پرورش ايران از ديدگاه فلسفه تعليم و تربيت

محورهاي همايش:

-  جايگاه و نقش فلسفه تعليم و تربيت در تحول نظام آموزش و پرورش
-  جايگاه و نقش فلسفه تعليم و تربيت در برنامه‌هاي تحول در نظام آموزش و پرورش كشور و ساير كشورهاي جهان
-  ترسيم چشم‌انداز تحولات آموزش و پرورش كشور از ديدگاه فلسفه تعليم و تربيت

 

 

 

نظرات