اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها


    محورهاي سمينار

    محورهاي بخش نظري:

       •  آناليز فوريه     

       •  آناليز هارمونيك كلاسيك

       •  آناليز هارمونيك مجرد     

       •  گروه‌ها و نيم‌گروه‌هاي توپولوژيك    

       •  نظريه جبرهاي باناخ

    محورهاي بخش كاربردي:

       •  آناليز هارمونيك عددي

       •   آناليز هارمونيك محاسباتي

       •  پردازش تصوير و سيگنال

       •  ساختارهاي جبري توپولوژيك    

       •  فرايند تصادفي

       •  فضاهاي توابع

       •  فيزيك رياضي 

       •  مخابرات بي سيم 

       •  معادلات انتگرالي 

       •  معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

       •   نظريه احتمال

       •   نظريه ارگوديك

       •  نظريه تقريب

       •   نظريه موجك‌ها و قاب‌ها

 

      

     

     

نظرات