نخستین کنفرانس ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

نخستین کنفرانس ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

اهداف كنفرانس:
1-فرهنگ سازي و ايجاد بسترهاي لازم در راستاي تحقيقات فناوري نانو در بخش هاي مختلف
2-ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي و آشنايي با تازه هاي تئوري و كاربردي فناوري نانو
3-شناسايي پژوهشگران در داخل و خارج از كشور و ارتباط بين آنها
4-ايجاد فرصت براي صنايع به منظور ارائه توانمنديها و امكان سنجي حل مشكلات آنهاز طريق فناوري نانو
5-گسترش فضاي علمي و تحقيقاتي در زمينه هاي فناوري نانو

محورهاي كنفرانس:
1- نانو مواد
2-نانو ساختارها
3- نانو لوله هاي كربني
4- نانو زيست فناوري
5- نانو كاتاليست ها
6- كاربرد فناوري نانو در صنايع مختلف
7- كاربرد فناوري نانو در پزشكي و دارو رساني
8- كاربرد فناوري نانو در كشاورزي و مواد غذايي
9- نانو محاسباتي
10- فناوري نانو و علوم مختلف از جمله شيمي، فيزيك، الكترونيك، مكانيك وپليمر
11- فناوري نانو و هنر
12- فناوري نانو در جامعه

           

نظرات