پانزدهمین همایش ملی برنج

پانزدهمین همایش ملی برنج


اهداف همايش:

•تبادل اطلاعات علمي بين پژوهشگران و كارشناسان برنج و  ارائه دستاوردهاي علمي و فني توسط پژوهشگران عرصه هاي مرتبط با علوم برنج
•انعكاس نتايج پژوهش هاي انجام شده به بخش هاي اجرايي، بهره برداران و كشاورزان براي رفع موانع و مشكلات توليد پايدار برنج
•بحث و تبادل نظر پيرامون سياست هاي كلان بخش كشاورزي در خصوص برنج و ارائه پيشنهادات سازنده صاحبنظران به سياستگزاران و مجريان بخش كشاورزي

محور هاي همايش:

•برنج ايراني، سرمايه ملي
•چالش هاي توليد پايدار
•توليد اقتصادي و ارتقاي بهره وري
•نقش تشكل هاي مردمي پايدار و تأثير گذار

نظرات