همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز

همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز

محورهاي همايش:

- فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهاي اقتصادي
- رسالت دانشگاه و فرهنگ سازي در رفتارهاي اقتصادي
- نو آوري، خلاقيت و تحول گرايي در اقتصاد
- فرهنگ سازي مشاركت حداكثري در جهش اقتصاد ملي و    جهاد افتصادي
- فرهنگ سازي حركت به سوي الگوي ايراني ،اسلامي توسعه و پيشرفت
- فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف نامناسب در بخش هاي اقتصادي
- فرهنگ كار،افزايش بهره وري ورشد اقتصادي
- فرهنگ سازي حمايت از توليدات داخلي

نظرات