دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

دومين همايش ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي با رويكرد توسعه پايدار به منظور محقق نمودن همسان سازي در ساختارهاي ساخت و ساز متناسب با اقليم منطقه و كاهش مصرف انرژي در راستاي حفظ محيط زيست، كاهش مصرف انرژي و آلاينده هاي زيست محيطي با حضور گسترده و مشاركت سازمانها در حوزه هاي مختلف شهري و انرژي اسفند ماه سالجاري برگزار مي گردد.

محورهاي اصلي كنفرانس:

- شهرسازي ،معماري و انرژي پايدار

- اقليم و انرژي پايدار

- ساختمان ،تاسيسات و انرژي پايدار

- اقتصاد ، مديريت و انرژي پايدار

- فناوري و انرژي پايدار

- فرهنگ و انرژي پايدار

- سلامت و انرژي پايدار

نظرات