همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی

همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی

محورهاي همايش:

- حسابداري مديريت و مديريت هزينه
- حسابداري مالي و بازار سرمايه
- حسابداري بخش عمومي و بودجه ريزي
- حسابرسي و اطمينان بخشي در كسب و كار

نظرات