دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط

دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط

اهداف همايش:

اين همايش با هدف آشنايي و شناخت چالشهاي موجود در حوزه مخازن هيدروكربوري ايران و تلاش جهت گسترش و توسعه علمي جامعه مهندسي نفت ايران بويژه مهندسي مخازن هيدروكربوري و علوم و صنايع مرتبط از جمله مهندسي حفاري، مهندسي بهره برداري و ... برگزار ميگردد.
 
محورهاي همايش:

الف) مهندسي مخازن هيدركربوري
 ب)  مهندسي بهره برداري
 پ)  مهندسي حفاري

نظرات