سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

سومين كنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران با عنوان "نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در توسعه توليد ملي" در روزهاي ۱۰ و ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۱ در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار مي‌شود.

محورهاي كنگره:

√ نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در توسعه توليد ملي
√روانشناسي صنعتي و سازماني و زندگي مردم
√ چالش‌هاي فراروي روانشناسي صنعتي و سازماني در قرن بيست و يكم
√ اخلاق، معنويت و عدالت در كار
√ انگيزش، نگرش، هيجان و كار
√ تغيير و بالندگي فردي، گروهي و سازماني
√ كارمنديابي، كارگماري و طبقه‌بندي كاركنان
√ تجزيه و تحليل و ارزشيابي مشاغل
√ عملكرد شغلي: ارزيابي و مديريت عملكرد، رفتارهاي مدني سازماني و رفتارهاي غيرمولد
√ شخصيت در سازمان
√ كارآفريني، خلاقيت و نوآوري در سازمان
√ بهداشت، ايمني و محيط كار
√ موازنه كار-خانواده، دوركاري و روش‌هاي انعطاف‌پذير انجام كار
√ سبك‌هاي رهبري و مديريت سازماني
√ كيفيت زندگي كاري
√ ارگونومي و روانشناسي مهندسي
√ برنامه‌ريزي نيروي انساني
√ كارراهه شغلي
√ بازنشستگي
√ فشار رواني شغلي و فرسودگي شغلي
√ شادي در محيط كار و رفتار سازماني مثبت
√ آموزش و توسعه

نظرات